Rank Upgrades

VIP to Donator

Donator to Premium

Premium to Elite

Elite to Titan

Titan to Ultra

Ultra to Legend

Legend to Overlord